Blog

VÝZNAM DĚDICKÝCH SMLUV PODLE DĚDICKÉHO PRÁVA VE ŠVÝCARSKU

VÝZNAM DĚDICKÝCH SMLUV PODLE DĚDICKÉHO PRÁVA VE ŠVÝCARSKU

Jan Kowalski
-

Vypořádání majetkových vztahů po smrti zůstavitele odlišně od zákonné dědické posloupnosti předpokládá existenci pořízení pro případ smrti (mortis causa). První, co v tomto ohledu obvykle přijde na mysl, je samozřejmě pořízení závěti. Navzdory obecnému přesvědčení se však nejedná o jediný možný způsob úpravy pozůstalostních vztahů odlišně od zákonné dědické posloupnosti. Příkladem může být dědická smlouva, která, narozdíl od závěti, předpokládá souhlasný projev vůle alespoň dvou osob.

V dnešním článku se proto podrobněji podíváme na problematiku dědických smluv podle dědického práva ve Švýcarsku. Je dobře známou skutečností, že se Švýcarsko stalo druhým domovem mnoha Čechů, kteří do této alpské země v minulosti (ale i v přítomnosti) z různých důvodů emigrovali. Zkušenosti s řešením dědických záležitostí ve Švýcarsku přitom mají i specialisté společnosti Lawyer in Europe. V každém případě však statistiky ukazují, že počet zahraničních dědických řízení stále roste.

Dědické právo ve Švýcarsku – dědění ve Švýcarsku na základě dědické smlouvy

Dědická smlouva neboli dle terminologie švýcarského práva Erbvertrag, představuje dokument, zakládající práva a povinnosti zůstavitele a alespoň jedné další osoby. Základními podmínkami platnosti uzavření dědické smlouvy jsou dovršení 18 let věku a vážnost projevu vůle. Obě tyto podmínky přitom musí být splněny zároveň. Erbvertrag je tak zjednodušeně řečeno jistou alternativou závěti. V praxi se oblibě těší zejména mezi manželi a spolu žijícími partnery, neboť jim nabízí značnou míru flexibility.

Jelikož je Erbvertrag ve své podstatě smlouvou, je možné jej měnit či zrušit pouze za předpokladu souhlasu všech zúčastněných stran. Z tohoto důvodu je vhodné jeho uzavření vždy předem důkladně zvážit. Význam Erbvertrag současně podtrhuje i jeho švýcarských právním řádem předepsaná forma, předpokládající uzavření ve formě notářského zápisu za účasti alespoň dvou svědků. Nedodržení těchto podmínek přitom působí absolutní neplatnost a neúčinnost Erbvertrag.

Dědické právo ve Švýcarsku – druhy dědických smluv ve švýcarském dědickém právu

Obecná kategorie dědických smluv ve švýcarském dědickém právu ve své podstatě zahrnuje dva druhy smluv, a to konkrétně dohodu o rozdělení pozůstalosti a dohodu o odmítnutí pozůstalosti. V první z nich zůstavitel k přijetí pozůstalosti povolává jednoho či více dědiců (legata). Prakticky se tak jedná o jistou alternativu závěti. Obecně přitom platí, že prakticky všechna pořízení pro případ smrti, které je možné realizovat v závěti, je možné provést též ve formě dohody o rozdělení pozůstalosti, a to s jednou drobnou výjimkou. Touto je skutečnost, že v dědické smlouvě není možné jmenovat vykonavatele pozůstalosti.

U dohody o odmítnutí pozůstalosti je však situace zcela opačná. Jak vyplývá z jejího názvu, jedná se o právní jednání, v rámci kterého potenciální dědic odmítá pozůstalost zůstavitele a ztrácí tak právo na dědictví. Podle švýcarského právního řádu se odmítnutí práva na dědictví vztahuje též na potomky dědice, neujednaly-li si strany dohody jinak. V této souvislosti stojí za zmínku, že švýcarské dědické právo potenciálnímu dědicovi umožňuje podíl na pozůstalosti odmítnout, a to ve prospěch jiných vybraných příbuzných. Z logických důvodů je proto vhodné při uzavírání dědické smlouvy, tj. dohody o odmítnutí pozůstalosti, zachovávat náležitou opatrnost.

Dědictví v zahraničí – co dělat při dědění v zahraničí?

Cizinec, který je povolán k přijetí dědictví v zahraničí, zpravidla netuší, jak se má v daný moment zachovat. To ani nemůže být žádným překvapením, neboť jen málokdo tuší, jaká přesná pravidla dědického řízení v daném cizím státě platí. Kromě toho je nutné ovládat též jazyk předmětného státu, neboť se jedná o jazyk úřední, ve kterém je dané řízení vedeno. K tomu je vzít v potaz též skutečnost, že i jen malá chyba může (v nejhorším případě) vést ke ztrátě nároku na pozůstalost. Riskovat a jednat na vlastní pěst se v takovýchto chvílích zkrátka nemusí vyplatit. V obdobných případech je bezpochyby bezpečnější variantou svěřit vyřízení své dědické záležitosti profesionálům, kteří se řešení dědictví v zahraničí věnují každý den. Jedněmi z nich jsou i specialisté naší společnosti Lawyer in Europe.

Získali-li jste proto právo na dědictví ve Švýcarsku nebo i jiném státě, neváhejte se s námi spojit, rádi Vám podrobněji představíme naši nabídku spolupráce. Specialisté společnosti Lawyer in Europe mají bohaté zkušenosti se záležitostmi krajanů po celé Evropě, přičemž rádi svoji pomoc při řešení dědictví v zahraničí poskytnou též Vám. Vysoká kvalita námi poskytovaných služeb je pro nás samozřejmostí, stejně jako individuální přístup k potřebám jednotlivého klienta. Vaše zájmy jsou u nás vždy na prvním místě.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL NA UKRAJINĚ

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL NA UKRAJINĚ

  Povinný díl představuje instrument dědického práva, chránící zájmy nejbližších rodinných příslušníků zůstavitele. Jelikož v případě...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments