Blog

POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL NA UKRAJINĚ

POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL NA UKRAJINĚ

Jan Kowalski
-

Povinný díl představuje instrument dědického práva, chránící zájmy nejbližších rodinných příslušníků zůstavitele. Jelikož v případě dědění dle zákonné dědické posloupnosti pozůstalost v konečném důsledku vždy skončí v rukách rodinných příslušníků zůstavitele, uplatní se povinný díl pouze v případě testamentární dědické posloupnosti neboli v případě dědění ze závěti. Konkrétně se jedná o případ, kdy zůstavitel v poslední vůli bez vážného důvodu opomene zákonem vymezené tzv. neopomenutelné dědice, kterým i přesto zůstává zachováno právo na jejich povinný díl na pozůstalosti.

Dědictví na Ukrajině – kdo má na Ukrajině právo na povinný díl?

Při zohlednění skutečnosti, že povinný díl ohraničuje jinak neomezenou svobodu zůstavitele nakládat se svým majetkem, vzniká právo na něj pouze nejbližšímu okruhu rodinných příslušníků zůstavitele. Jmenovitě se podle ukrajinské právní úpravy dědického řízení jedná o následující osoby:

 • potomky;
 • manžele (manželku);
 • rodiče.

Jak je z výše uvedeného patrné, okruh tzv. neopomenutelných dědiců je v ukrajinském právním řádu vymezen poměrně úzce, což je pro dědice jistě dobrá zpráva. Stojí současně za zmínku, že okruh neopomenutelných dědiců je uzavřený, tj. kromě shora uvedených osob již nikdo další nárok na povinný díl nemá.

Dědictví na Ukrajině – jak zjistit a vypočítat povinný díl na Ukrajině?

Velikost povinného dílu na Ukrajině činí polovinu podílu na dědictví, která by předmětnému dědici připadla v případě dědění ze zákona. Pamatovat je nicméně vhodné na to, že velikost povinného dílu představuje jen absolutní minimum, které má dědic získat. Nic tedy nebrání tomu, aby dotčený dědic obdržel část větší, a to například na základě darovací smlouvy či závěti. Tak je tomu reálně i ve většině případů, když naopak situací, kdy je blízký příbuzný v závěti opomenut, bývá jen minimum.

Stanovení výše povinného dílu dle ukrajinského právního řádu

Stanovení výše povinného dílu dle ukrajinského právního řádu naštěstí není nijak komplikované. V první řadě je nicméně nezbytné znát pravidla, kterými se zákonná dědická posloupnost řídí. Jelikož je samotný systém dědických tříd poměrně spletitý, budeme mu věnovat samostatný článek. V tomto článku alespoň v krátkosti uvedeme, že právní postavení daného zákonného dědice závisí na dvou faktorech – rodino-právních vztazích a okruhu ostatních povolaných dědiců.

Dědictví na Ukrajině – odmítnutí povinného dílu na Ukrajině

Jelikož povinný díl není právem absolutním, nezřídka dochází k situacím, kdy právo na něj nevzniká. K tomuto nejčastěji dochází v případě jeho odmítnutí. Podle právní úpravy dědického řízení na Ukrajině je totiž dědic, kterému vzniknul nárok na povinný díl, oprávněn předmětný povinný díl odmítnout. Rozhodne-li se tak dědic, je nezbytné tento krok učinit v souladu s příslušnými ustanoveními ukrajinského občanského zákoníku.

Nejdůležitějším požadavkem je v tomto ohledu dodržení příslušné formy, neboť odmítnutí povinného dílu je na Ukrajině možné učinit pouze u notáře, který danou pozůstalost projednává. Dědic daný krok učiní ve formě písemného prohlášení, v rámci kterého potvrzuje, že se seznámil s obsahem závěti a je si vědom následku svého právního jednání. V této souvislosti stojí za zmínku, že odmítnutí dědického podílu dle ukrajinského právního řádu zakládá stejné právní účinky jako odmítnutí dědictví.

Dědictví na Ukrajině – bezpečná akceptace dědictví v zahraničí

Přijetí pozůstalosti na Ukrajině působí, obzvláště v aktuální době, dalekosáhlé účinky. Čas hraje obecně proti dědicům, a proto je v podobných situacích zpravidla nutné jednat bezodkladně. Často i na první pohled zanedbatelné prodlení může způsobit ztrátu nároku na celou pozůstalost. Dopustit se chyby, která se může v konečném důsledku velmi nevyplatit, přitom není nijak těžké. Chcete-li se takovéto nepříjemné situace vyvarovat, vyplatí se využít služeb specializované společnosti, která se na oblast dědictví na Ukrajině specializuje.

Mezinárodní dědické řízení představuje jednu ze stěžejních oblastí působnosti společnosti Lawyer in Europe. Naši specialisté Vám s potěšením pomohou vypořádat se s veškerými úskalími, které absolvování dědického řízení na Ukrajině skýtá. V případě potřeby Vám proto nabízíme možnost obrátit se na naše odborníky, kteří jsou připraveni poskytnout Vám široké spektrum podpory. Oproti konkurenci se vyznačujeme individuálním přístupem ke klientovi, jakož i mnohaletými zkušenostmi s řešením dědických otázek v zahraničí.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments