Odškodnění

Náhrada škody v zahraničí: právní služby pro výplatu odškodnění v zahraničí

Náhrada škody v zahraničí: právní služby pro výplatu odškodnění v zahraničí .

Jedním ze stěžejních zaměření společnosti „Lawyer in Europe” je výplata náhrady škody v zahraničí. Společnost „Lawyer in Europe” se specializuje na vymáhání odškodnění po celém světě, a to pro občany jakýchkoliv světových zemí. Máte-li zájem o odškodnění za nehodu nebo pracovní úraz v zahraničí, naši právníci jsou připraveni Vám poskytnout kvalitní profesionální pomoc.

Definice odškodnění a proč k jeho výplatě potřebujete právníka

Odškodnění představuje způsob náhrady újmy. Je poskytováno poškozenému, a to nejčastěji ve finanční či jiné vhodné formě, v důsledku protiprávního jednání škůdce. Podmínky, zakládající nárok na náhradu škody, se mohou v právních úpravách jednotlivých států do značné míry lišit. Předmětná různorodost podtrhuje důvod, proč je znalost příslušných místních právních norem, jakož i okolností konkrétního případu, zcela nezbytná.

Naším úkolem je zajistit Vám potřebnou pomoc, díky níž se v souvislosti s nehodou domůžete výplaty náhrady škody (důchodu, náhrady škody na majetku, náhrady nemajetkové újmy), která Vám náleží. Zabýváme se případy, spojenými s Vaší osobní i majetkovou újmou, ke kterým došlo v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu a dalších situací, které ke vzniku škody na Vaší straně vedly.

Vyplácení odškodnění v Evropě a ve světě (USA, Kanada) může být kvalifikováno dle několika kritérií. Podle periodicity výplaty se může jednat o:

 • Jednorázové výplaty;
 • Periodické výplaty (každoměsíční, každoroční).

Je důležité zmínit, že právní úprava regulující výplatu odškodnění se může v každém státě značně lišit. Pro správné posouzení konkrétního nároku se proto v jednotlivých případech vyplatí obrátit se na kvalifikovaného kompenzačního právníka. Naši advokáti jsou členy advokátních komor jednotlivých států, spolupracují s renomovanými právními kancelářemi a mají dobrý přehled o příslušné zahraniční právní úpravě.

Odškodnění za ublížení na zdraví

Poškozený má ze zákona právo na peněžitou náhradu škody od škůdce, kterou mu škůdce svým protiprávním jednáním způsobil, bez ohledu na skutečnost, zda šlo o jednání z nedbalosti či úmyslné.

Odškodnění za újmu na zdraví představuje částku, kterou může poškozený získat v případě výhry sporu proti žalovanému. Výše odškodnění za ublížení na zdraví může zahrnovat náhradu léčebných výloh, ztráty na výdělku, bolestné, finanční odškodnění za psychickou újmu a další výdaje spojené se zraněním.

Máte-li důvod se domnívat, že k Vašemu zranění došlo v důsledku něčí nedbalosti či protiprávního jednání, doporučujeme Vám kontaktovat právníka pro náhradu škody a svoji situaci s ním po právní stránce probrat. Právník Váš případ posoudí a poskytne Vám rovněž příslušnou právní pomoc ve vztahu k Vašim nárokům a následujícím právním krokům.

Odškodnění za psychickou újmu

Součástí nároku na náhradu škody je též odškodnění nemajetkové psychické újmy. Jmenovitě se přitom jedná o různé aspekty negativních emočních a psychologických útrap. Jako příklad duševní újmy lze uvést zejména následující:

 • emoční strádání v důsledku ztráty blízké osoby;
 • ztráta možnosti zapojit se v důsledku škodlivého jednání do společenského života;
 • emoční i fyzické útrapy v důsledky tělesné újmy;
 • poškození cti, důstojnosti nebo obchodní pověsti poškozeného;
 • emoční následky vzniklé v důsledku nemoci způsobené psychickým tlakem.

Duševní újma bývá důležitým aspektem řízení o odškodnění za psychickou újmu, přičemž se zohledňuje při stanovení výše spravedlivé náhrady utrpěné škody. Právník, specializující se na danou oblast, Vám může při stanovení výše duševní újmy pomoct a poskytnout Vám právní poradenství ve vztahu k řádnému uplatnění nároků na náhradu negativních dopadů.

Odškodnění v případě ztráty blízké osoby

V případě smrti blízkého člověka všem osobám blízkým vzniká nárok na odškodnění za psychickou újmu, kterou tyto osoby v důsledku úmrtí utrpěly. Předmětné plnění je poskytováno s cílem zmírnit dopady ztráty, zármutku a utrpení v souvislosti se ztrátou dotyčné osoby.

Právo na předmětné plnění náleží:

 • dětem zesnulého,
 • manželi zesnulého,
 • rodičům zesnulého,
 • vnukům a vnučkám zesnulého, a dále případně
 • dalším příbuzným, prokázavším vznik újmy nebo svého vztahu se zesnulým.

Výše předmětné kompenzace se odvíjí mimo jiné od způsobené duševní a fyzické újmy poškozeného nebo osoby, které právo na odškodnění v případě smrti poškozeného náleží.

Náhrada škody na majetku

Náhrada škody na majetku představuje složitou kategorii právních otázek, týkajících se výplaty peněžité náhrady za způsobenou škodu na majetku. V takovém případě typicky osoba, která škodu způsobila, nese vůči poškozenému odpovědnost k úplné náhradě poškozenému vzniklé škody. V praxi se poškození velmi často obracejí s žádostí o pomoc na své právní zástupce.

Pokud škůdce svoji povinnost nahradit jím způsobenou škodu v plné výši splnit odmítne, může se poškozený obrátit na příslušný soud. S ohledem na složitost problematiky se obecně při tomto kroku doporučuje vyhledat právní pomoc. Právník Vám připraví plán jednotlivých kroků, a to včetně přehledu dokumentů, které bude v řízení o náhradě škody nezbytné předložit jako důkazní materiál. Úkolem odborníka na náhradu škody je mimo jiné:

 • Posoudit okolnosti a právně významné skutečnosti;
 • Předložit poškozenému informace o jeho právech a možnostech dle příslušné právní úpravy;
 • Uplatnit nárok na náhradu škody u škůdce;
 • V případě potřeby hájit zájmy poškozeného u soudu;
 • Vést se škůdcem jednání o eventuálním smírném řešení.
Zahraniční právník – vymožení náhrady škody v zahraničí

Proč se obrátit na právníka

Výplata odškodnění po nehodě v zahraničí velmi často představuje složitý proces, vyžadující znalost mezinárodního práva a normativních aktů příslušného státu. Současně se jedná o zdlouhavý postup, předpokládající rovněž znalost práva státu, ve kterém k nehodě došlo.

Naše společnost poskytuje široké spektrum služeb v oblasti mezinárodního práva, protože klientům nabízí možnost efektivního řešení právních otázek v zahraničí. Naše řešení je založeno na principech, zajišťujících vysokou úroveň profesionality a individuálním přístupu ke každému klientovi.

Níže uvádíme několik základních principů, jimiž se „Lawyer in Europe“ řídí:

 • Zajištění poskytování vysoce kvalifikované a profesionální podpory v oblasti mezinárodního práva;
 • Aktivní účast při řešení problémů včetně zajištění právního zastoupení v soudních sporech;
 • Orientace na individuální požadavky a zájmy jednotlivých klientů;
 • Práce s cílem dosáhnout konkrétních pozitivních výsledků;
 • Zachování důvěry a ochrana zájmů klienta;
 • Podpora klienta v jakoukoliv dobu.

Předmětné zásady umožňují našemu týmu poskytovat klientům i při komplikovaných mezinárodních právních problémech vysoce kvalitní a profesionální právní služby.

Právní úprava vymáhání náhrady škody v zahraničí

Při újmě na zdraví nebo vzniku škody v důsledku nehody v zahraničí máte právo uplatnit nárok na náhradu škody za účelem co nejvíce možného obnovení původního stavu. Váš nárok může sestávat z jednotlivých aspektů, a to v závislosti na povaze konkrétního případu.

Mezi nároky, jež můžete uplatnit, patří zejména následující:

 • Odškodnění fyzické a psychické újmy, utrpěné v důsledku nehody;
 • Náhrady ztráty na výdělku v důsledku dočasné či trvalé pracovní neschopnosti;
 • Náhrada za ztrátu svého původního profesního uplatnění;
 • Náhrada majetkové škody, například na automobilu či nemovitosti;
 • Náhrada léčebných výloh, nákladů na léčbu, rehabilitaci a obstarání nezbytných lékařských pomůcek;
 • Náhrada nákladů na transport do lékařského zařízení a dalších s tím souvisejících výdajů;
 • Náhrada nákladů vynaložených na pronájem náhradního automobilu v případě zničení nebo poškození vlastního dopravního prostředku;
 • Náhrada nákladů na péči, pokud Váš stav vyžaduje pomoc třetí osoby;
 • Náhrada nákladů za transport těla do zahraničí.
Odškodnění po nehodě v zahraničí

První kroky

Prvním krokem při uplatnění nároku na náhradu škody je vždy posouzení Vaší právní situace. Pro tento úkon je nezbytné mít k dispozici veškeré informace a důkazy (zejména z trestního spisu). Následně je nutné nárok na odškodnění po dopravní nehodě v zahraničí v zákonné lhůtě uplatnit, a to u příslušných orgánů státu, ve kterém k nehodě došlo. V některých státech je předpokladem úspěšného uplatnění nároku vyhotovení lékařské zprávy, která úraz poškozeného potvrzuje.

Důležité!

Doba, ve které můžete svůj nárok uplatnit, též známá jako promlčecí lhůta na náhradu škody. V ymezuje časový úsek, během kterého je nutné pro úspěšné domožení podat žalobu se svým nárokem k soudu. Předmětná lhůta se řídí právní úpravou jednotlivých států, přičemž se mohou vzájemně značně lišit.

Jelikož má lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody vliv na Vaši způsobilost efektivně se Vámi utrpěné škody domoci, je nanejvýš důležité znát konkrétní právní úpravu státu, ve kterém ke vzniku újmy došlo, například při nehodě v Polsku. Marné uplynutí promlčecí lhůty může vést k tomu, že Vaše práva na získání kompenzace budou omezena, případně propadnou zcela.

Jak se dobrat úspěchu?

Společnost „Lawyer in Europe“ zajišťuje poskytnutí právní pomoci v případě újmy na zdraví v důsledku autonehod a usiluje o to, aby se klientovi vždy dostalo náležitého odškodnění. Naši právníci Vám pomohou při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolánív zahraničí, za pochybení lékaře, trvalých následků apod. Spektrum našich služeb je velmi široké.

Na co při nehodě pamatovat

Aby bylo možné Vaši věc úspěšně vyřídit, budou se právníkům hodit následující důkazy:

 • Fotografie místa nehody, poškozených předmětů a dalších relevantních skutečností;
 • Fotografie následků úrazu za účelem potvrzení stavu újmy;
 • Oficiální dokumenty, vyhotovené příslušnými orgány, včetně policejních protokolů, pro prověření incidentu samotného;
 • Záznamy v podnikových denících, pokud se jedná o pracovní úraz;
 • Zdravotní dokumenty, včetně lékařských zpráv, pro posouzení závažnosti a charakteru utrpěného zranění;
 • Svědecké výpovědi osob, které se nacházeli na místě, kde k nehodě došlo, potvrzující okolností i otázek odpovědnosti.

Naše zkušenost se zajišťováním právní pomoci počítá s tím, že i příslušné pojišťovny viníků budou právně zastoupeny místními advokáty. Úspěch našeho týmu proto do značné míry závisí kromě schopností a zkušeností právě na kvalitě důkazních materiálů, jež budou našim právníkům poskytnuty. Stěžejním kamenem dotažení Vaší záležitosti spojené s odškodněním za autonehodu do zdárného konce nicméně i tak zůstává profesionalita našeho týmu, jakož i neocenitelné zkušenosti z advokátní praxe.

Cena vymožení náhrady škody v zahraničí – cena služeb právnické společnosti „Lawyer in Europe”

Společnost „Lawyer in Europe“ Vám nabízí pohodlnou formu výpočtu odměny dle tzv. principu „success fee“. Pro klienty se jedná o atraktivní model spolupráce, zejména v případě odškodnění při osobnostní újmě. Model spolupráce se vyznačuje svojí transparentností, přičemž současně slouží jako stimul k dosažení co nejefektivnějších výsledků. Níže uvádíme několik základních výhod předmětné formy spolupráce:

 • Orientace na výsledek – náš tým vyjadřuje svoji připravenost vzít na sebe veškerá rizika, tak aby svým proaktivním přístupem v každém konkrétním případě dosáhnul optimálního výsledku;
 • Finanční dostupnost – do úspěšného dořešení Vaší záležitosti nejste povinni nám nic platit. Tím tak dochází k zřejmému zvýšení dostupnosti kvalitních právních služeb;
 • Transparentnost – veškeré podmínky spolupráce, zahrnující cenu právních služeb za odškodnění v zahraničí, jsou konkretizovány v mezi námi uzavírané smlouvě. Je tudíž předem jasné, jakými podmínkami se náš vztah bude řídit;
 • Motivace – princip „success fee“ je stimulem pro právnický tým, jehož odměna přímo závisí na úspěšném vyřízení věci;
 • Finanční motivace – klienti si mohou být jisti, že naše společnost maximálně motivovaná získat Vám náhradu škody co nejvyšší možnou, neboť i naše odměna je závislá na úspěšném výsledku daného případu.

Předmětný způsob výpočtu odměny současně pomáhá vybudovat vztah důvěry s klientem, když podtrhuje vzájemně korespondující zájmy.

Jaký je postup při uplatnění nároku?

Bezplatná právní konzultace s advokátem společnosti, uzavření smlouvy s „Lawyer in Europe”

Shromáždění nezbytných dokumentů

Fáze vyjednávání, v případě nemožnosti dosažení dohody uplatnění nároku u soudu

1 – Sběr informací

Žalovaný akceptuje svoji zodpovědnost za škodu

Žalovaný neakceptuje svoji zodpovědnost za škodu

Vyjednávání o výši kompenzace a jiných úhrad

Proběhnutí soudního řízení

2 – Řešení případu

Uzavření věci

V případě výplaty kompenzace úhrada služeb společnost

3 – Dokončení

Jak v zahraničí podat žádost/žalobu na náhradu škody

Z pohledu našich potenciálních klientů je způsob zajištění právních služeb týkajících se vymáhání odškodnění po autonehodě v zahraničí velmi jednoduchý a pohodlný. Nabízí Vám výhodu výběru Vámi preferovaného způsobu komunikace a profesionální konzultace. Za zmínku v tomto ohledu stojí zejména následující aspekty:

 • Variabilita formy kontaktu – mezi způsoby, jakými nás můžete kontaktovat, vedle osobní návštěvy naší kanceláře patří také moderní komunikační nástroje (Viber, WhatsApp, Telegram), e-mail a telefon. Předmětná široká paleta Vám umožní vybrat si formu, která Vám vyhovuje nejvíce.
 • Online formulář – svoji poptávku můžete zadat rovněž prostřednictvím online formuláře. Jedná se o pohodlný způsob zejména v případě preference rychlého a efektivního zpracování dotazu;
 • Rychlá odpověď – možnost zjistit již za 1 hodinu, zda Vám naše společnost dokáže pomoct. Uvedené jen podtrhuje rychlost a operativnost našeho servisu;
 • Globální pokrytí – náš advokát je připraven se Vaší věci ujmout bez ohledu na to, kde se konkrétně nacházíte. Námi zajišťované právní služby mají celosvětové pokrytí, což může být atraktivní zejména pro klienty, kteří se aktuálně nachází v cizině;
 • Podrobnosti – naši specialisté usilují o to, aby od Vás pro efektivní poskytnutí potřebné pomoci získali co nejúplnější informace;
 • Urgentní případy – nabízíme Vám možnost rychlé pomoci v případě úrazu v zahraničí. Naši právníci jsou připraveni pomoct Vám i v těch nejsložitějších případech.

Zadejte svoji poptávku teď hned. Pokud potřebujete vymoct odškodnění za nehodu v Itálii, Norsku, Švédsku, Nizozemí, Francii nebo jiném státě, pak je pouze náš tým připraven Vám kdykoliv pomoct!

Přehled právních služeb – pomoc advokáta v otázkách náhrady škody

Odškodnění může být poškozeným vypláceno na základě různých druhů újmy, přičemž se může jednat o fyzickou škodu, materiální či psychickou újmu. Našim klientům pomáháme získat odškodnění v případě škody na zdraví, škody na majetku, ztráty na výdělku, jakož i škod vzniklých v důsledku dopravních nehod či pracovních úrazů.

Právník vyřizující výplatu odškodnění v zahraničí

Náhrada škody při dopravních nehodách – služby advokáta po dopravní nehodě v zahraničí

Naše pomoc poškozeným v případě nehod v zahraničí zahrnuje pestrou škálu právních služeb. Námi zajišťované služby se neomezují pouze na splacení náhrady škody od pachatelů, případně jejich pojistitelů, ale zahrnují dále například též zastupování v trestních řízeních, jež v konečném důsledku mohou mít na stanovení výše náhrady škody zásadní vliv. Právníci, kteří se zabývají řešením autonehod usilují vždy o to, aby se klientovi dostalo vždy co nejvyšší možné finanční kompenzace, a také o to, aby byl pachatel přiveden k trestněprávní odpovědnosti. Pouze takové úkony z naší strany mohou vést k úplnému uspokojení nároků klienta a pomoct jim minimalizovat pocit nespravedlivosti.

Na poskytování právních služeb týkajících se dopravních nehod v Evropě se specializuje kvalifikovaný právník zabývající se dopravními nehodami. Jeho mezinárodní zkušenosti jsou garancí znalostí specifik příslušných právních systémů. Rád Vám pomůže v případě dopravní nehody získat odškodnění za psychickou újmu, a také Vás provede celou záležitostí od podání žaloby až do úplného vyřízení.

Naším závazkem je shromáždit veškeré potřebné dokumenty a zajistit řádné zastoupení zájmů klienta u příslušného soudu a také zajistit poskytnutí komplexních služeb v oblasti havarijního práva. Právníci, kteří řeší dopravní nehody rovněž v případě dopravních nehod zprostředkovávají úhradu odškodnění, vyplácených zahraničními pojišťovnami a v plném rozsahu tak hájí finanční zájmy klienta.

Jednou z našich nejdůležitějších zásad je flexibilita komunikace. Naši klienti se pro operativní vyřízení svého problému mohou s advokáty dopravního práva spojit buď osobně návštěvou kanceláře, případně prostřednictvím komunikačních aplikací, elektronické pošty, nebo telefonicky.

Jsme si vědomi skutečnosti, že výše odškodnění za dopravní nehodu se může v jednotlivých zemích podstatně lišit. V každém případě uděláme vše, co je v našich silách, aby bylo řešení Vaší situace co nejefektivnější.

Za co odpovídá pojišťovna?

V případě dopravní nehody v České republice, Polsku nebo jiném evropském státě každé osobě vzniká nárok na náhradu škody, a to za předpokladu, že daná osoba sama není viníkem předmětné dopravní nehody. Povinnost vyplacení odškodnění za dopravní nehodu přitom leží na pojišťovně, u které byl viník pojištěn. V případě smrtelné nehody je pojišťovna povinna vyplatit náhradu újmy rodině pozůstalého.

Jedná se o formu finančního odškodnění a zajištění osob a jejich rodinných příslušníků, kteří v důsledku zranění či smrti při dopravní nehodě utrpěli újmu. Pojistné plnění zahrnuje náhradu léčebných výloh, ztráty na výdělku, odškodnění trvalé invalidity, jakož i dalších výdajů, přičemž v případě smrti účastníka dopravní nehody je odškodnění za dopravní nehodu vypláceno jeho pozůstalým.

Náhrada škody při dopravních nehodách

Naše společnost nabízí možnost vymoct odškodnění po autonehodě osobě, která se stala obětí předmětné havárie, když předmětná kompenzace zahrnuje zejména následující formy:

 • odškodnění za fyzickou a psychickou újmu, újmu na zdraví a kvalitě života;
 • Náhradu léčebných výdajů, včetně výdajů na prodělané operace, zakoupené léky, lékařské konzultace atd.;
 • Náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s rehabilitací a zotavením poškozeného;
 • Náhradu výdajů za služby, vyžaduje-li poškozený dodatečnou pomoc;
 • Úhradu cestovních výdajů poškozeného na dopravu do zdravotnického zařízení;
 • Náhradu výdajů na úpravu obydlí v případě trvalé invalidity;
 • Náhradu výdajů, pokud musel poškozený v důsledku pracovního úrazu změnit zaměstnání;
 • Výplatu renty v případě ztráty příjmu v důsledku dopravní nehody;
 • Náhrada další škody v souvislosti s utrpěným úrazem;
 • Náhrada ušlého výdělku za dobu dočasné pracovní neschopnosti;
 • Náhrada nákladů na opravu v důsledku dopravní nehody poškozeného vozidla, vynaložených.

Předmětné kompenzační částky představují pro poškozeného možnost se zotavit a přizpůsobit svůj život podmínkám po dopravní nehodě.

Smrtelná dopravní nehoda v zahraničí

V případě smrti blízké osoby v důsledku dopravní nehody mohou mít nejbližší rodinní příslušníci právo na následující druhy odškodnění:

 • Náhradu za ztrátu základního zdroje příjmu, který zajišťoval zemřelý člen rodiny;
 • Náhradu výdajů na vybavení pohřbu;
 • Náhradu léčebných výloh, spojených s psychologickou pomocí v důsledku ztráty blízké osoby;
 • Kompenzaci na podporu rodiny, zejména pokud na zemřelém závisela výživa nezaopatřených dětí;
 • Náhradu zvláštních výdajů, vynaložených na pomoc rodině na zmírnění ze ztráty vyplývající finanční a emocionální zátěže.

Naše společnost disponuje širokou partnerskou sítí po celém světě. Spolupracujeme s řadou zdravotnických zařízení, pomůžeme Vám najít odborníka, schopného komunikovat ve Vašem rodném jazyce. V těžkých chvílích členům rodiny pomohou zkušení psychologové, tak aby obnova duševní zotavení proběhlo co nejrychleji.

Vyřízení odškodnění v zahraničí

Odškodnění za pracovní úraz v zahraničí – právní služby v zahraničí

V případě pracovního úrazu v zahraničí má zaměstnanec právo na příslušné platby, zejména v rámci svého sociálního pojištění. V případě řádného pracovního poměru je účast zaměstnance v systému sociálního pojištění povinná. Název pojistného fondu se může v každém státě lišit. Například ve Švýcarsku se jedná o SUVA, v Německu BG a v Polsku jde o ZUS. Kromě toho může mít zaměstnanec nárok na odškodnění za pracovní úraz od zaměstnavatele nebo od pojišťovny, která za rizika z pracovních úrazů právně ručí.

V případě řádného pracovního poměru za rizika z pracovních úrazů či úrazů na staveništích v konečném důsledku zpravidla odpovídá příslušná pojišťovna. V celé řadě zemí se jedná o zcela běžnou praxi. Nárok na odškodnění za pracovní úraz v zahraničí přitom může vzniknout též při nezaměstnaneckém vztahu, a to od objednatele či případně jeho pojišťovny, pokud za nehodu nese odpovědnost právě on.

Ve vztahu k nároku na náhradu škody v pracovním právu je důležité poznamenat, že na existenci nároku nemá vliv oprávněnost pobytu na území státu, ve kterém ke vzniknu pracovního úrazu došlo. Právníci spolupracující se společností „Lawyer in Europe” jsou připraveni poskytnout Vám za účelem vymožení odškodnění za pracovní úraz od příslušné pojišťovny okamžitou podporu. Díky svým zkušenostem a praxí ve více než v 15 evropských státech jsou skvěle vybaveni pomoct Vám v boji proti pojišťovnám a domoct se tak příslušného pojistného plnění.

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti v zahraničí

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti – jedná se o plnění, které v těžkých životních chvílích náleží především rodinným příslušníkům zesnulého. Nejbližší rodinní příslušníci mají právo na výplatu několika forem odškodnění, a to zejména na:

 • Odškodnění za značné zhoršení jejich finanční situace;
 • Náhradu nákladů na vybavení pohřbu;
 • Náhradu nákladů vynaložených na psychologickou pomoc a léčbu v souvislosti s předmětným úrazem;
 • Výplatu důchodu pro nezletilé děti zemřelého;
 • Náhradu duševního útrap.

Pochybení lékaře

Rozhodnete-li se pro léčbu v zahraničí, slouží k ochraně Vašich práv a zájmů zákony státu, ve kterém léčba probíhá. Pokud jste se při poskytování péče setkali s porušením standardů, povinností lékaře nebo zdravotnického personálu nebo pokud se lékař dopustil chyby, vzniká Vám právo na odškodnění za pochybení lékaře či za neodpovídající lékařskou péči.

Lékařské pochybení představuje zvláštní druh porušení profesních pravidel. Jejím původcem je jednání nebo nečinnost poskytovatele zdravotních služeb, kdy těmito poskytnutá léčba není v souladu s obecně uznávanými standardy lékařské praxe a vede ke zranění nebo smrti pacienta.

Stojí za zmínku, že lékaři jsou Vám před provedením operace povinni vysvětlit veškerá rizika, která jsou s Vaší léčbou spojená. Uvedené Vám dává možnost vyjádřit svůj kvalifikovaný souhlas s provedením konkrétního lékařského zákroku. Pokud se Vám náležitého poučení a veškerých informací nedostalo, může tato skutečnost zakládat žalobní nárok.

Právní služby v oblasti vyřízení odškodnění v zahraničí

Proč se obrátit na společnost „Lawyer in Europe”?

Jsme si dobře vědomi toho, že nehody, ke kterým došlo v zahraničí jsou velmi nepříjemnou záležitostí, vyžadující profesionální pomoc. Naši právníci disponují náležitými znalostmi a zkušenostmi, které Vám umožňují s nimi Vaši záležitost co do existence případného nároku na odškodnění kvalifikovaně projednat. Zaručujeme Vám, že vynaložíme veškeré možné úsilí, tak aby se nám podařilo ve Vaší věci dosáhnout co nejlepšího možného výsledku.

Naše záruky a výhody spolupráce s námi:

 • Žádné zálohy ani platby předem;
 • Žádné náklady na analýzu, obstarávání informací či klientské konzultace;
 • Uzavření písemné smlouvy.

S námi spolupracující advokáti jsou připraveni Vás podpořit v každém stádiu Vašeho sporu a poskytnout Vám veškerou nezbytnou pomoc.

Pamatujte, že v případě nároku na náhradu škody hraje nezanedbatelnou roli čas. Čím dříve nás o vzniku svého nároku informujete, tím vyšší je i pravděpodobnost se Vašeho nároku skutečně domoct.

Často kladené dotazy týkající se výplaty náhrady škody v zahraničí

Kauzy nezřídka končí ve fázi předsoudního vyjednávání. Dojde-li mezi poškozeným a škůdcem, případně jeho pojišťovnou k dohodě, věc se k soudu nedostane. Jakkoliv primárně usilujeme o vyřešení veškerých problémů mimosoudní cestou, ne vždy je tento postup možný. To platí obzvlášť v případě, kdy se povinná strana snaží výši odškodnění podhodnotit.

Usilujeme o to, aby byla výplata náhrady škody vždy co nejrychlejší. V případě vážných úrazů či právně komplikovaných případů uplatňujeme za poškozeného nárok na výplatu zálohy.

Pokud byla účastníkem nehody osoba s omezenou způsobilostí, mohu jej u soudu zastupovat jeho rodiče nebo rodinní příslušníci (zákonní zástupci).

Možná vás to bude zajímat.