Blog

DĚDICKÉ PRÁVO V NĚMECKU – CO JE TO VLASTNORUČNÍ ZÁVĚŤ A JAK JI POŘÍDIT?

DĚDICKÉ PRÁVO V NĚMECKU – CO JE TO VLASTNORUČNÍ ZÁVĚŤ A JAK JI POŘÍDIT?

Jan Kowalski
-
Správně pořízená vlastnoruční závěť (jinak řečeno závět holografická) má stejnou právní sílu a platnost jako závěť sepsaná u notáře. Sepis vlastnoruční závěti je poměrně jednoduchým úkonem, nevyžadujícím příliš času ani nákladů. Z tohoto důvodu je proto vlastnoruční závěť nejoblíbenějším způsobem pořízení závěti, a to jak v České republice, tak ve světě obecně. Mezi hlavní výhody vlastnoruční závěti patří pohodlnost jejího pořízení. Lze ji sepsat doslova kdekoliv, tj. i doma. Na druhou stranu i holografické závěti mají své nedostatky, které je nezbytné vzít v potaz. Jedním z nich je například skutečnost, že se o existenci závěti nemusí nikdo dozvědět, tj. v takovém případě se k závěti v rámci dědického řízení ani nepřihlíží.
V souvislosti s výše uvedeným se náš dnešní článek zaměřuje na téma vlastnoruční závěti podle dědického práva v Německu (něm. eigenhändige Testamente). Jak je známo, u našeho západního souseda žije a pracuje i nemálo Čechů, kteří zde mívají u místo trvalého či přechodného pobytu. Ne všichni z nich jsou si však vědomi toho, že v případě Čecha žijícího v Německu se bude pozůstalost řídit zákonem o dědictví německým. Stojí nicméně za zmínku, že si zůstavitel může vybrat, právu jakého státu pozůstalost podřídí, což v mnoha případech zejména z pohledu nejbližších příbuzných může situaci značně zjednodušit.

Dědické právo v Německu – specifika a formální náležitosti vlastnoruční závěti

Jakkoliv vlastnoruční závěť dle německého dědického práva představuje jeden z nejjednodušších způsobů pořízení pro případ smrti, je i při jejím sepisu nutné pamatovat na některé formální požadavky. Na základě ustanovení německého dědického práva (§ 2247(1) BGB), se daná závěť pořizuje rukou zůstavitele, který k ní následně připojí i svůj podpis. Z tohoto důvodu je vyloučen sepis závěti na počítači, neboť by v takovém případě nebyl dodržen požadavek vlastnoručnosti. Rovněž též podpis na listině musí být z podstaty věci vlastnoruční, přičemž podle německého dědického práva musí obsahovat jméno zůstavitele.
Vlastnoruční závěť vyjma výše uvedeného musí obsahovat údaje o datu a místu jejího pořízení. Velmi významné je přitom v případě pořízení více závěti především datum sepisu, neboť toto umožní snáze určit, která závěť je k datu zahájení dědického řízení účinná. V této souvislosti stojí za zmínku, že podle německé úpravy dědického řízení neuvedení data na závěti nepůsobí její absolutní neplatnost. Závěť je považována nadále za platnou, lze-li datum a místo pořízení bez jakýchkoliv pochybností dovodit z dalších skutečností či důkazů.

Dědické právo v Německu – gemeinschaftliche eigenhändige Testament

Německá právní úprava dědického řízení upravuje zvláštní formu prosté vlastnoruční závěti, a to tzv. společnou vlastnoruční závěť (něm.: gemeinschaftliche eigenhändige Testament). Právo na její uzavření náleží výhradně manželům nebo společně žijícím registrovaným partnerům. Fakticky se jedná o jediný dokument, obsahující projevy poslední vůle dvou zůstavitelů. V poslední době se stal běžnou praxí postup, kdy manželé (partneři) v uvedené společné závěti jako dědice ustavují jeden druhého (tzv. berlínská závěť), o které jsme se už zmiňovali v jednom z našich předchozích článků.
Postup při sepisu společné vlastnoruční závěti je velmi podobný pořízení prosté vlastnoruční závěti. Podle německého právního řádu přitom stačí, aby jeden ze zůstavitelů závěť sepsal při dodržení podmínek pořízení vlastnoruční závěti, a na tuto listinu následně připojí podpis též druhý z manželů. I druhý manžel je přitom povinen uvést, kdy a kde dokument podepsal, neboť ne vždy musí nezbytně docházet k pořízení poslední vůle oběma manžely na stejném místě a ve stejný čas.

Dědictví v zahraničí – konzultace pro získání dědictví v zahraničí

Dědictví v zahraničí se pro Čechy i občany jiných států EU stává stále častější realitou. Při vyřizování dědických záležitosti v zahraničí se přitom vyplatí zachovávat náležitou opatrnost, neboť dědické řízení v cizině se může od tuzemského dědického řízení značně lišit. Vedle toho je třeba mít na paměti též případnou jazykovou bariéru a stresový faktor, který v takových situacích bývá zpravidla přítomen. V rozrušeném stavu člověk často ani neví, co dělá, má sklon zapomínat, přičemž i jen malá chyba v takové situaci může vést v krajním případě až ke ztrátě nároku na pozůstalost. Z uvedených důvodů se proto v případě dědictví v zahraničí nevyplatí riskovat a raději svěřit svoji záležitost do rukou zkušeného specialisty, který se oblastí dědictví v cizině zabývá.
Pro advokáty spolupracující se společností Lawyer in Europe je dědictví v zahraničí prakticky každodenní záležitostí. Naši specialisté Vám v souvislosti s vyřízením pozůstalosti v cizině rádi poskytnou komplexní pomoc. Jsme si dobře vědomi toho, že cizinci zpravidla o vyřízení pozůstalosti v zahraničí příliš netuší a neví, co mají dělat. Právě proto jsme tu my a naše bohaté zkušenosti s řešením dědictví v zahraničí, o které jsme připraveni podělit se též s Vámi. Vzniknul-li Vám proto nárok na pozůstalost v zahraničí, neváhejte se obrátit na tým našich odborníků. Rádi Vám nejdříve nabídneme bezplatnou úvodní konzultaci a probereme s Vámi možnosti dalšího postupu.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments