Blog

DĚDICKÉ PRÁVO V ITÁLII – JAK ZRUŠIT ZÁVĚŤ?

DĚDICKÉ PRÁVO V ITÁLII – JAK ZRUŠIT ZÁVĚŤ?

Jan Kowalski
-
Jak upravuje italské dědické právo, závěť představuje odvolatelný projev vůle zůstavitele. Ustanovení závěti, které by odvolatelnost závěti zakazovala či omezovala, by byla stižená sankcí absolutní neplatnosti, tj. zůstavitele by nijak nezavazovala. Jak je známo, v životě každého z nás může nastat celá řada neočekávatelných situací, čemuž může odpovídat i potřeba závěť změnit či dokonce odvolat.
S ohledem na shora uvedené se proto dnešní článek věnuje zrušení závěti podle dědického práva Itálie. Jak je dobře známo, Itálie je jedna z malebných zemí, která je z důvodu své proslulé kuchyně a příjemného klimatu vyhledávanou destinací nejen z pohledu turistů, ale též krajanů, kteří se sem rozhodli přestěhovat natrvalo.

Dědictví v Itálii – kdy je možné závěť zrušit a jakým způsobem?

Italská právní úprava dědického řízení umožňuje zůstaviteli jím pořízenou závěť kdykoliv zrušit. Z tohoto obecného pravidla nicméně platí několik výjimek. Jedná se zejména o situaci, kdy zůstavitel dočasně či trvale pozbyl způsobilosti k právnímu jednání. Italské právo tak v tomto ohledu poměrně rozumně akcentuje soukromoprávní charakter právního jednání zůstavitele.
Jak již bylo zmíněno výše, závěť může zůstavitel zrušit prakticky kdykoliv. Podívejme se tedy podrobněji alespoň v krátkosti na to, jakým konkrétním způsobem je možné dané zrušení realizovat. Dědické právo Itálie rozeznává následující základní podoby:

 1. Výslovnou;
 2. Mlčky;
 3. Předpokládané.

1. Dědictví v Itálii – výslovné zrušení závěti

Jak název správně naznačuje, výslovné zrušení závěti v praxi vyvolává nejméně pochybností. Jak upravuje italské dědické právo, zrušení je možné provést ve formě pořízení nové závěti, případně částečných či úplným odvoláním stávající závěti, učiněným před notářem za účasti alespoň dvou svědků. Zůstavitel by měl pamatovat na to, že v případě druhé zmiňované možnosti dochází k vyhotovování notářského zápisu, což s sebou nese vznik dodatečných nákladů. Za zmínku současně stojí též skutečnost, že nehledě na zůstavitelem vybraný způsob zrušení závěti je tuto možné zrušit buď zcela, nebo pouze částečně. V případě jakýchkoliv pochybností v této souvislosti se projev vůle zůstavitele hodnotí podle objektivních kritérií.

2. Dědictví v Itálii – zrušení závěti mlčky

Tento způsob bývá někdy označován též jako implicitní nebo tacitní, a to z toho důvodu, že zrušení závěti není natolik očividné, jak v případě zrušení výslovného, o kterém je řeč v předchozím odstavci. Zaprvé, ke zrušení závěti mlčky dochází v případě, kdy nově pořizovaná závěť obsahuje ustanovení, která nekorespondují s ustanoveními závěti předchozí. Důvodem je skutečnost, resp. obecně akceptované pravidlo, že závěť pozdější lépe vystihuje skutečnou vůli zůstavitele. Zadruhé, italské právo zakládá zrušení závěti v případě pořízení tzv. tajné závěti (testamento segreto), kterou následně notář či jiná třetí osoba po smrti zůstavitele vydá ze své úschovy. Taková závěť pak může být považována za platnou holografickou závěť (testamento olografo). Do dané skupiny v neposlední řadě spadá též prosté fyzické zničení zůstavitelem pořízené závěti.

3. Dědictví v Itálii – předpokládané zrušení závěti

Poslední ze způsobů zrušení závěti podle dědického práva Itálie je spojen s existencí potomků v rodině zůstavitele. Ke zrušení závěti však nedochází, pokud zůstavitel o jejich existenci či budoucí existenci znal. Důvody zrušení závěti jsou přitom následující:

 1. Existence nebo narození potomka, o kterém zůstavitel nevěděl (a to i po smrti zůstavitele);
 2. K osvojení nebo adopci dítěte došlo po pořízení závěti;
 3. Uznání nemanželského dítěte zůstavitele za vlastní;
 4. Dítě bylo počato v době pořizování závěti.

Dědictví v Itálii – na co je třeba pamatovat?

Kromě logicky předpokládané znalosti místního právního řádu vyřízení dědické záležitosti v Itálii presumuje též jazykovou vybavenost italštinou, neboť se jedná nejen o úřední jazyk, ale též o jazyk komunikace s místním advokátem. Vedle přítomného stresu v souvislosti se ztrátou blízké osoby je potřeba se současně vypořádat s dalšími logistickými faktory, jako je například převoz těla zesnulého. Uvedené může představovat nemalé komplikace, neboť tyto záležitosti z podstaty věci neřešíme každý den.
Bezpečnou a prověřenou možností je v podobných situacích využití služeb zkušeného profesionála. Potřebujete-li vyřídit dědictví v zahraničí, nebude to pro něj žádný problém. Jedním z takových je přitom tým společnosti Lawyer in Europe, který se Vašeho případu rád ujme. Spolupracujeme s řadou právníků, za jejichž zkušenosti a kvalitu se můžeme bez obav zaručit. Získali-li jste proto právo na dědictví v Itálii nebo jiném státě, neváhejte se proto obrátit na společnost Lawyer in Europe, rádi Vám se všemi aspekty Vaší záležitosti pomůžeme.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments