Blog

DĚDICTVÍ V RAKOUSKU – DAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

DĚDICTVÍ V RAKOUSKU – DAROVÁNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

Jan Kowalski
-
Darování pro případ smrti (donatio mortis causa) nebylo v polském právním řádu přesně upraveno. Jeho přípustnost však bylo dovozována z judikatury Nejvyššího soudu, který v jednom ze svých rozhodnutí konstatoval, že dle účinné právní úpravy je možné takovéhoto právního institutu platně využít, jsou-li dodrženy příslušné podmínky. V ostatních státech světa je však situace odlišná. Skvělým případem může být například Rakousko, kde jsou dědické právo a jeho mechanismy upraveny velmi komplexně, a to v místním občanském zákoníku, ABGB.
Dnešní článek se tak věnuje konkrétně darování pro případ smrti dle rakouského dědického práva. Tento způsob vypořádání pozůstalosti představuje alternativu k závětím, které, na rozdíl od darování, představují jednostranné právní jednání. Darování je však, navzdory obecně rozšířenému povědomí, právním jednáním dvoustranným, činěným mezi dárcem a obdarovaným, na základě kterého se první ze stran zavazuje na svůj úkor poskytnout druhé ze stran část svého majetku.

Dědictví v Rakousko – rozdíl mezi darováním za života a po smrti

Především je nutné zmínit, že posmrtné darování představuje zvláštní formu prostého darování, prováděného mezi dárcem a obdarovaným. Zaprvé, stranami dohody o darování pro případ smrti jsou dárce a dědic. Zatímco klasická darovací smlouva, uzavíraná ještě za života zůstavitele, zakládá právní účinky ještě za života stran (inter vivos), darování pro případ smrti nabývá účinnosti až po smrti zůstavitele (mortis causa). Jak vysvětlíme níže, nejedná se o jediné podstatné rozdíly.
Konkrétně se jedná o skutečnost, že zákon dárci či obdarovanému dále v určitých situacích umožňuje od darování odstoupit či toto změnit. Pokud jde o závěť, dává rakouské dědické právo analogicky zůstaviteli možnost postupovat totožným způsobem. Naproti tomu je u darování pro případ smrti právní pozice stran odlišná. Fakticky totiž rakouský právní řád možnost jakékoliv budoucí změny či zrušení darování pro případ smrti neupravuje. Před uzavřením takovéto smlouvy je proto její uzavření vhodné více než dobře promyslet.

Dědictví v Rakousku – co je darování pro případ smrti?

Podle rakouského dědického práva představuje darování pro případ smrti dvoustranné právní jednání, činěné ve formě notářského zápisu mezi dárcem a obdarovaným, na základě kterého zůstavitel po své smrti přenechává obdarovanému část svého majetku. Jinými slovy, po smrti zůstavitele se věc stává majetkem obdarovaného. V praxi však situace ne vždy bývá zcela jednoduchá. Například v případě, kdy je předmětem daru nemovitost, dědic své vlastnické právo zapisuje do katastru nemovitostí až poté, co příslušnému soudu předloží předmětné darování pro případ smrti.
Přestože k samotnému darování dochází až po smrti zůstavitele, je důležité mít na paměti, že práva a povinnosti mezi smluvními stranami vznikají ještě za života zůstavitele. Například v případě, že se zůstavitel rozhodne předmět daru prodat, má právo obdarovaný dědic právo domáhat se náhrady jemu způsobené škody. Rakouské dědické právo předpokládá absolutní vázanost smluvních stran jednotlivými ustanoveními darování pro případ smrti.

Získal jsem dědictví v Rakousku – co mám dělat?

Získání dědictví v zahraničí bezpochyby pro lidi, neznalé příslušné zahraniční právní úpravy dědického řízení, představuje ne zcela jednoduchý úkol. Pozůstalí se zpravidla nejdříve domnívají, že vše zvládnou vyřídit sami, nicméně v pozdější fázi často vyjde najevo, že jim k tomu vlastní síly nestačí. Z tohoto důvodu je bezpečnější obrátit se na zkušeného právníka, který pomůže problémy se získáním dědictví v zahraničí vyřešit za Vás. Komplexní pomoc v této oblasti nabízí specialisté společnosti Lawyer in Europe. Své služby poskytujeme všem krajanům, kteří mají nárok na výplatu dědictví v zahraničí. Proto, pokud jste získali právo na pozůstalost v Rakousku a nemáte v plánu řešit veškeré související byrokratické záležitosti sami, neváhejte se seznámit s naší nabídkou.
Spolupracující právníci společnosti Lawyer in Europe jsou Vám k dispozici, připraveni poskytnout Vám jakékoliv doplňující informace. V rámci naší činnosti spolupracujeme s místními advokáty, specializujícími se na oblast dědického řízení, a proto Vám můžeme vysokou kvalitu poskytnutých služeb nade vší pochybnosti garantovat. Vaše zájmy a spokojenost jsou pro nás prioritou.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments