Blog

DĚDICTVÍ NA SLOVENKU – PRINCIPY ODPOVĚDNOSTI ZA DLUHY ZA POZŮSTALOSTÍ

DĚDICTVÍ NA SLOVENKU – PRINCIPY ODPOVĚDNOSTI ZA DLUHY ZA POZŮSTALOSTÍ

Jan Kowalski
-
Většina lidí si dědictví pravděpodobně spojuje výlučně s nabytím majetkových práv, zejména vlastnického práva ke konkrétním aktivům. Toto uvažování však není zcela správné, neboť dědictví představuje nejen přechod práv zůstavitele na dědice, ale také jeho povinností. Na druhé zmiňované se poměrně často zapomíná, přičemž se jedná především o dluhy zůstavitele. Zjednodušeně řečeno, jde o půjčky a další závazky, které zůstavitel nestihnul vyrovnat za svého života. Přijetím dědictví přitom povinnost dluhy zůstavitele přechází na dědice.
Důležitost znalosti právních předpisů upravujících dědické řízení v zahraniční nabývá na významu v souvislosti s tím, že se z pohledu českých občanů jedná o stále častější jev. Pravidla dědického řízení v zahraničí nemusí vždy zcela korespondovat s pravidly dědického řízení v České republice. Z tohoto důvodu dnešní článek pojednává o odpovědnosti dědiců za dluhy za pozůstalostí v případě dědictví na Slovensku.

Dědické právo na Slovensku – koncepce odpovědnosti za dluhy za pozůstalostí

Uplatněním nároku na akceptaci dědictví na Slovensku dědic získává právo na svůj dědický podíl, se kterým jsou však spojeny též práva a povinnosti zůstavitele. Tento krok přirozeně zakládá vznik odpovědnosti za dluhy zůstavitele, jakož i k úhradě nákladů na jeho pohřeb. Podle slovenského právního řádu je odpovědnost dědice omezena hodnotou dědictví. V některých případech se však z důvodu ochrany dobrého jména zůstavitele mohou pozůstalí rozhodnout vyrovnat veškeré dluhy pozůstalého, tj. i ty, které čistou hodnotu pozůstalosti přesahují.
Stojí za zmínku, že nastupuje-li k dědictví dva či více dědiců, je jejich odpovědnost dle slovenského právního řádu solidární. Důsledkem této skutečnosti je, že se věřitelé zůstavitele mohou podle svého uvážení domáhat uspokojení svých pohledávek po kterémkoliv z dědiců, nebo i po všech dědicích zároveň. Pohledávka se považuje za vypořádanou, vyrovná-li ji kterýkoliv z dědiců; tento dědic má vůči ostatním dědicům následně právo na regres.

Dědické právo na Slovensku – dohoda o přenechání majetku věřitelům

Přechod dluhů v souvislosti s pozůstalostí na Slovensku neznamená, že tyto závazky nemohou být efektivně vyrovnány. Dědické právo na Slovensku například umožňuje dědicům s věřiteli uzavřít dohodu, na základě které na věřitele přejde vlastnické právo k dědictví, výměnou za započtení pohledávek za zůstavitelem. Podmínkou platnosti takovéto dohody je její schválení dědickým soudem, předpokládající soulad daného ujednání s právními předpisy i dobrými mravy (slovenský ekvivalent pravidel slušného chování).
Na druhou stranu, vyjde-li najevo, že celková výše dluhů převyšuje hodnotu pozůstalosti, přičemž se dědici s věřiteli nedohodnou na způsobu vypořádání vzájemných závazků, přistoupí podle slovenského právního řádu soud k likvidaci pozůstalosti. Fakticky se jedná o proces zpeněžení aktiv, tvořících pozůstalost. Věřitelé jsou následně uspokojeni z výtěžku prodeje. Vypořádání všech závazků vůči věřitelům je nanejvýš důležité z toho pohledu, aby tito nemohli dále uplatňovat vůči dědicům.

Dědictví v zahraničí – zajistíme Vám jeho spolehlivé vyřízení

Jelikož v dědickém řízení může i drobná chyba vyjít poměrně draho, je potřeba jednotlivým krokům věnovat náležitou pozornost. Uvedené však samozřejmě v praxi není zcela jednoduché, neboť se dědicové musí vypořádat s celou řadou proti nim působících faktorů. Kromě stresu a emocí, které jsou v takovýchto situacích přirozené a očekávatelné, jde i o jazykovou bariéru. Vedení dědického řízení v zahraničí nadto vyžaduje znalost právních norem příslušného dědického práva, jež se může od práva českého leckdy nezanedbatelně lišit. Chcete-li se rizik, spojených s vyřízením dědictví v zahraničí, vyvarovat, je nejbezpečnější variantou svěřit svůj případ do rukou zkušeného právního zástupce.
Specialisté naší společnosti Lawyer in Europe pokrývají celé spektrum aspektů zahraničního dědického řízení. Nadto mohou na rozdíl od našich konkurentů na trhu nabídnout své mnohaleté zkušenosti. Našim klientům nabízíme ve spojitosti s vyřízením dědictví v zahraničí vždy zajištění poskytování komplexních právních služeb. Jsme si dobře vědomi toho, že se získáním dědictví je zpravidla spojeno období smutku v důsledku ztráty milované osoby, když právní nuance mají pro dědice až druhořadý charakter. Svěříte-li svůj případ do rukou profesionálů společnosti Lawyer in Europe, můžete na veškeré byrokratické trable v klidu zapomenout a ušetřit tak svůj cenný čas, peníze a nervy.

VIZ OSTATNÍ ČLÁNKY

 • POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  POVINNÝ DĚDICKÝ DÍL V RAKOUSKU

  Vědomé vynětí blízkého člověka z okruhu dědiců ze závěti neznamená, že by daná osoba měla ztratit své dědické právo zcela. V případě zá...
  Jan Kowalski Zobrazit více →
 • Subscribe
  Upozornit na
  0 komentáře
  Inline Feedbacks
  View all comments