Vyřízení pozůstalosti v zahraničí

Dědická řízení: právní služby pro vyřízení dědictví v zahraničí.

Hlavním cílem společnosti “Lawyer in Europe” je zajistit našim klientům možnost vyřídit a přijmout dědictví ze zahraničí. Své služby nabízíme všem klientům bez ohledu na jejich aktuální místo pobytu. Naši klienti žijí například v Evropské unii, USA, Kanadě, ale i jiných státech.

Právní služby v otázkách dědictví v zahraničí

Specifika dědictví v zahraničí a problémy, které při jeho vyřizování mohou nastat

Dědictví v zahraničí je poměrně častým jevem, a to obzvláště v případě osob, jejichž příbuzní či aktiva se nacházejí ve více státech. Dědictví ze zahraničí, resp. jeho vyřízení může být leckdy poměrně komplikovanou záležitostí, vyžadující znalost mezinárodního práva a konkrétních platných pravidel jednotlivých zemích

Pozůstalost představuje formu právního nástupnictví, při kterém práva a povinnosti zůstavitele k pozůstalosti přechází na dědice. Právo na pozůstalost může vzniknout ze dvou právních titulů, když hovoříme o dědictví ze závěti a podle zákona. Při dědění v zahraničí může ke vzniku nároku dojít oběma z těchto způsobů. V takovém případě se přitom uplatní právní úprava státu, ve kterém dědické řízení u notáře probíhá, případně normy mezinárodního práva.

Při vzniku práva na pozůstalost, nacházející se v cizím státě, je vhodné vzít v potaz důležité právní aspekty, ke kterým patří zejména:

 • Dědická posloupnost — při dědění ze zákona tato vychází z příbuzenského vztahu se zemřelým (pozůstalost po otci, matce, manželovi, bratru, sestře či jiných příbuzných), přičemž však konkrétní zákonná posloupnost se může v jednotlivých státech (dle místa pozůstalosti či státu posledního obvyklého pobytu zůstavitele) lišit. Bez ohledu na některé výjimky je nicméně obecným pravidlem dědická priorita nejbližších rodinných příslušníků zůstavitele (například dětí v případě úmrtí některého z rodičů). Předmětné pravidlo se přirozeně vztahuje na případy, kdy zůstavitel nezanechal závěť, neboť tato může v zákonných mezích nárok některých příbuzných na pozůstalost omezit či dokonce zcela vyloučit. Připomeňme však, že právní úprava jednotlivých států nicméně i v takových případech zpravidla obsahuje výjimku nároku nepominutelných dědiců na jejich povinný díl na pozůstalosti.
 • Lhůty, spojené s uplatněním práv, týkajících se dědictví — v jednotlivých státech platí v pozůstalostních záležitostech různá pravidla. Jednat se může například o lhůty k provedení jednotlivých úkonů jako pro uplatnění nároku na zahraniční pozůstalost či odmítnutí dědictví. Dodržení předmětných lhůt je významné z pohledu efektivního provedení příslušných úkonů, neboť v opačném případě dědic nemůže provést například úkony týkající se převzetí pozůstalostních dluhů. Situaci přitom dále v případě dědictví v zahraničí komplikuje odlišnost právních norem jednotlivých dotčených států.

Úkony před zahájením dědického řízení v zahraničí

Osoba, která se stala příjemcem dědictví ze zahraničí, o svých příbuzných v některých případech ani nemusí vědět. Nezřídka se jedná o osoby, se kterými dědici neudržovali kontakt a ani neměli přehled o jejich aktuálním bydlišti.

Při posuzování pozůstalostních otázek se většina lidí v dané situaci špatně orientuje, přičemž nezřídka ani nedisponuje dostatečnými znalostmi místního dědického práva. Při řešení právních i faktických problémů, týkajících se vyřízení pozůstalosti po osobě, která zemřela v zahraničí, mají dědici zpravidla na výběr tyto dva následující způsoby:

 1. Samostatné jednání a dohledání zahraničních příbuzných. Nezřídka se jedná o poměrně náročný a spoustu času vyžadující proces, předpokladem jehož úspěšného dokončení je přístup k různým rejstříkům a evidencím. Získat právní znalosti o oblasti dědického řízení v cizím státě tak může být pro neprávníka velmi obtížný a v některých případech z objektivních důvodů až neřešitelný úkol.
 2. Svěření vyřízení věci profesionálům. Uvedené znamená obrátit se na specializované organizace, zajišťující vyhledání blízkých osob, jakož i řešení dědictví v zahraničí. Služby v rámci právní poradny v oblasti dědického řízení jsou sice zpoplatněné, nicméně přináší výsledky. Z uvedeného důvodu se proto namísto samostatného vyřizování pozůstalosti v Evropě či jiných státech zpravidla vyplatí využít služeb kvalifikovaného profesionála.
Zahraniční advokát – vyřízení pozůstalosti po člověku, který zemřel v zahraničí

Proč při vyřizování pozůstalosti v zahraničí využít službu profesionálního právníka?

Proces projednání dědictví jak v Evropě, tak v jiných státech, bývá poměrně komplikované. Nezřídka v průběhu projednávání pozůstalosti vychází najevo skutečnosti, se kterými se v úvodu nepočítalo. Mezi takové patří například nezbytnost provedení testu otcovství v případě prokázání nároku na pozůstalost dětí, nezapsaných v rodném listě zemřelého. Od tohoto se následně mohou odvíjet další dílčí aspekty, jejichž řešení může být s ohledem na mezinárodní charakter předmětné pozůstalosti o poznání složitější (například provedení testu DNA).

Naši právníci pro záležitosti dědictví disponují mnoholetými zkušenosti při řešení podobných záležitostí. Současně Vám díky členství v asociaci IAPPR (Mezinárodní asociace profesionálních dědických badatelů) a spolupráci s místními realitními kancelářemi můžeme garantovat pomoc v jakékoliv fázi postupu dědického řízení — od vyhledání potenciálních dědiců, přes zjištění pozůstalosti, vyřízení dědického nároku, až do vypořádání dědického spoluvlastnictví a vyplacení prostředků oprávněným osobám.

Cena vyřízení pozůstalosti v zahraničí společností “Lawyer in Europe”

Námi nastavený mechanismus spolupráce s klientem tomuto umožňuje vyloučit jakoukoliv neočekávanou finanční zátěž, která by Vám mohla v souvislosti s vyřízením dědictví v zahraničí vzniknout. Naše odměna je stanovena jako tzv. success fee. Jinými slovy, nárok na naši odměnu nám přísluší pouze v případě úspěšného vyřízení pozůstalosti ve prospěch klienta, tj. získání dědictví klientem, přičemž cena našich služeb se vypočítává provizně ve formě procentuálního podílu. Klient tak nenese žádná finanční rizika pro případ, kdyby z jakéhokoliv důvodu nikoliv na jeho straně věc nebyla úspěšně vyřízena v jeho prospěch. Tento princip je stvrzen ve smlouvě, jejíž uzavření zahájení řešení dědictví v zahraničí vždy předchází.

Vyřízení dědictví v zahraničí

Při vyřizování dědictví v USA, Anglii, Rakousku, Austrálii, Španělsku, Německu, Francii, Turecku, Itálii, na Slovensku a v dalších státech je třeba mít na paměti, že se vždy aplikují pravidla dle právního řádu příslušného státu.

Výše odměny pro naše právníky v zahraničí za vyřízení pozůstalosti závisí v první řadě na složitosti konkrétního případu, jakož i rovněž na:

 • objemu úředně ověřované dokumentace;
 • dohledávání pozůstalosti;
 • přípravě dokumentů pro mimosoudní a případně soudní řízení;
 • zastupování klienta v dědickém řízení u soudu;
 • zajištění a nákladnosti leteckých výdajů (pokud je osobní účast klienta v místě, kde se nemovitost nachází, nezbytná);
 • nákladech ubytování v zahraničí;
 • dalších výdajích.
Vyřízení pozůstalosti v zahraničí

Právní předpisy, upravující dědictví v zahraničí

Právní otázky, týkající se dědických věcí v zahraničí, nebývají jednoduché, přičemž jejich zodpovězení často závisí na celé řadě faktorů. Těmi jsou například místo obvyklého pobytu zůstavitele, jeho státní občanství, stát, ve kterém se pozůstalost nachází, případě existence smluv a dalších dokumentů upravujících pozůstalost. Důležité je přitom pamatovat též na to, že aplikovatelné dědické právo se v jednotlivých státech liší. Z tohoto důvodu mohou například mezi vyřízením dědictví v Německu, USA a dalších státech existovat podstatné rozdíly.

V mezinárodním dědickém řízení zpravidla platí zásada, dle které se pro dědictví použije procesních předpisů práva příslušného dle posledního obvyklého místa pobytu zůstavitele. V právní terminologii se tento hraniční určovatel nazývá „lex domicilii“. Uvedené nicméně neznamená, že by některé státy nehledě na místo pobytu zůstavitele neupravovaly některé dílčí aspekty dědického řízení jiným způsobem. Typicky se jedná například o právo státu, ve kterém se nachází do pozůstalosti spadající nemovitost.

V praxi problémy vyvstávají zejména v případech, kdy měl zemřelý vztah s více státy. Dobrou zprávou v tomto ohledu je, že nemálo států je vázáno mezinárodními smlouvami, jež oblast mezinárodních dědických vztahů řeší. Mezi tyto právní normy patří například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 z 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (tzv. Nařízení o dědictví).

Jak probíhá proces přijetí dědictví v zahraničí

Proces vyřízení dědictví v zahraničí nejčastěji začíná zjištěním existence závěti. Při dědictví ze závěti vždy nejprve prověřujeme její platnost. Nebyla-li závěť pořízena, nastupuje dědictví ze zákona. Následně je nezbytné zjistit rozsah pozůstalosti. Tento krok může vyžadovat obstarání příslušných dokumentů od finančních, bankovních, profesních či jiných organizací.

Jak správně vyřídit dědictví v Evropě, Polsku, Německu a dalších státech

Dokumenty, nezbytné pro vyřízení pozůstalosti v zahraničí

Pro vyřízení nároku na pozůstalost po osobě zemřelé v zahraničí je nutné poskytnout specialistům pro dědické řízení příslušné dokumenty, mezi které patří zejména:

 • úmrtní list zemřelého;
 • rodný list a v případě potřeby oddací list dědice;
 • doklad totožnosti s fotografií dědice;
 • zvláštní plné moci (například pro jednání s bankou).

V krajním případě je možné některé z uvedených dokumentů obstarat též v zahraničí. Na základě udělené plné moci je jménem klienta oprávněn tyto převzít námi zajištěný advokát pro záležitosti dědictví. Vedle toho v nezbytných situacích též zajistíme překlady, resp. úředně ověřené překlady požadovaných dokument.

Dědická daň

Pro dědice je otázka daňové zátěže v souvislosti s přijetím dědictví přirozeně nanejvýš důležitá. Výše dědické daně se vždy liší v závislosti na místě pozůstalosti. Jinými slovy, při pozůstalosti v USA, Německu nebo jiných státech se bude její výpočet a finální výše lišit. Některé státy naopak dědickou daň neuplatňují vůbec (například Kypr), zatímco v jiných zemích může být daň z dědictví ze zahraničí poměrně vysoká (například ve Francii). V řadě států se uplatňují zvláštní pravidla výpočtu dědické daně, která se též mohou lišit v závislosti na hodnotě pozůstalosti a stupni příbuzenského poměru se zůstavitelem: čím bližší příbuzenství dědice a zůstavitele, tím nižší je sazba daně. V případě dotazů neváhejte požádat o konzultaci dědictví od našich advokátů v České republice či jiném státě, který se Vašeho případu týká.

Přijetí dědictví v zahraničí prostřednictvím specialistů společnosti “Lawyer in Europe”

Naši advokáti v Evropě, kteří se specializují na problematiku mezinárodního dědického řízení, Vám pomohou vyřídit pozůstalost v Polsku, ať se jedná o občany Německa, USA, Kanady, České republiky či jiných států, stejně jako USA, Kanadě a dalších evropských zemích.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby detailnějších informací Vám doporučujeme obrátit se k našim specialistům, a to prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo pomocí e-mailu.

Možná vás to bude zajímat.