home chevron_right

NÁHRADA ŠKODY

NÁHRADA ŠKODY.

Společnost Lawyer in Europe se specializuje na řízení o náhradě škody klientům z různých států, k jejímuž vzniku došlo v jakékoliv části světa.
Našim klientům pomáháme při vymáhání náhrady škody za újmu na zdraví, škody na majetku, vymáhání ušlého zisku, jakož i škody vzniklé v důsledku dopravní nehody či pracovního úrazu

Výplata náhrady škody vzniklé v souvislosti s nehodou v zahraničí často představuje poměrně náročný proces, vyžadující znalosti mezinárodního práva, ale i právních předpisů konkrétního státu. Řízení o výplatě náhrady škody bývá zdlouhavé, přičemž předpokladem jeho vedení je znalost jazyka státu, ve kterém se nehoda odehrála.
Prvním krokem ve věci výplaty náhrady škody bývá posouzení právního postavení klienta. K tomuto úkonu je zpravidla nezbytné nahlédnout do trestního spisu. Následně je nutné nárok v zákonné lhůtě uplatnit u příslušných orgánů státu, ve kterém k nehodě došlo. V některých státech představuje podmínku uplatnění nároku též předložení lékařské zprávy, potvrzující zranění osoby, která se nároku na náhradu škody domáhá.
Snažíme se o to, aby Vám v souvislosti s nehodou byly kromě náhrady škody vyplaceny též další složky kompenzace, ke kterým jste oprávněni (renta, náhrady škody na majetku). Řešíme případy náhrady škody, která vznikla v důsledku dopravní nehody, pracovních úrazů, ale i jiných skutečností.

Vezměte prosím na vědomí, že v záležitosti náhrady škody je naprosto zásadní veličinou čas. Čím dříve svůj nárok na náhradu škody uplatníte, tím dříve se i můžete výplaty své kompenzace dočkat.